LWEO

Lesbrieven

Lesbrieven

De LWEO-lesbrieven zijn zeer geschikt voor zelfstandig werken en leren. In elke lesbrief wisselen uitleg, opdrachten en praktijkvoorbeelden elkaar af. De economische werkelijkheid is aanwezig in talrijke krantenknipsels, tabellen, grafieken en stukken tekst waarin praktijksituaties worden geschetst. Aan het einde van elk hoofdstuk zijn zelftesten opgenomen. De zelftesten bevatten kennis- en inzichtvragen die duidelijk van elkaar gescheiden zijn. Met de kennisvragen kan de leerling nagaan of hij de stof begrepen heeft. De inzichtvragen bieden een goede voorbereiding op toetsen, het schoolexamen en het centraal examen. Daarnaast zijn studieaanwijzingen en leerdoelen opgenomen in voor leerlingen begrijpelijke taal.
Met LWEOplus kan een docent gedurende een schooljaar voor zijn leerlingen een website samenstellen met daarop de uitwerkingen van de opdrachten uit de lesbrieven, samenvattingen, meerkeuze-oefenvragen, examenopgaven en digilesbrieven.

LWEOplus totaal
In het schooljaar 2018-2019 verschijnt LWEOplus totaal. Hierin is het product LWEOplus uitgebreid met de lesbrieven in digitale vorm. LWEOplus totaal wordt geopend binnen de browser van het gebruikte apparaat, het systeem is alleen online te gebruiken en device onafhankelijk. Net als bij LWEOplus bepaalt de docent hoe de website van de leerling eruitziet en met welke lesbrieven de leerling in de loop van het jaar gaat werken.

Leerlingen kunnen in de lesbrieven antwoorden en aantekeningen noteren, tekst markeren of onderstrepen, lijnen trekken in grafieken en plaatjes uploaden. Als de leerling het product in het nieuwe schooljaar van de bovenbouw weer aanschaft, worden de aantekeningen naar de volgende klas meegenomen.

De docent kan aantekeningen in de digitale lesbrieven plaatsen en de lesbrieven in de les projecteren door zijn apparaat aan te sluiten op een digitaal schoolbord. De docent kan zijn aantekeningen delen met zijn leerlingen of met de collega’s van zijn school. Aantekeningen kunnen over meerdere jaren bewaard worden. Wanneer de leerlingen LWEOplus totaal in gebruik hebben, heeft de docent hier automatisch toegang toe. Het product wordt per leerling, per schooljaar besteld.