LWEO

3 Havo / VWO

FUNDAMENT

De methode voor de derde klas bestaat uit twee lesbrieven:
1. Kopen en Werken
2. De Samenleving

De lesbrief Kopen en Werken is aangepast aan het nieuwe examenprogramma economie voor de bovenbouw. Leerlingen maken kennis met nieuwe begrippen als moreel wangedrag, averechtse selectie, budgetlijnen, etc.
De lesbrieven Kopen en Werken en De Samenleving zijn geschreven voor leerjaar drie. Van de versie voor het derde leerjaar is ook een Engelstalige versie.  De stof sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen en er is veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden; zowel algemene vaardigheden als vakspecifieke vaardigheden. Het aanleren van vaardigheden op een behoorlijk niveau is een goede voorbereiding op de tweede fase. Het geeft leerlingen meer mogelijkheden om een verantwoorde keuze te maken voor het profiel economie en maatschappij en het geeft docenten meer aangrijpingspunten om leerlingen en ouders daarbij te adviseren.

Doel van de methode
Het uitgangspunt van de LWEO-methode is om leerlingen van de derde klassen van havo, vwo en gymnasium breed kennis te laten maken met de vakken economie en M&O in de bovenbouw. De LWEOmethode is het ook een basisvormingsmethode. Alle kerndoelen van de basisvorming zijn gedekt.

Aanpak
Docenten die minder dan twee uren per week beschikbaar hebben voor het vak in de derde klas kunnen volstaan met deel 1 Kopen en Werken. Uiteraard kan er voor gekozen worden beide delen te behandelen, maar dan moeten er keuzes worden gemaakt. In de tekst van de hoofdstukken worden begrippen en hun samenhang beschreven. De opgaven in elk hoofdstuk zijn in de eerste plaats bedoeld om te kijken of leerlingen de stof begrepen hebben. Daarnaast zijn de opgaven nadere toepassingen van de stof. Daarbij worden vele vaardigheden aangeleerd: rekenen, onderzoeken, werkstukken maken,  grafieken en tabellen begrijpen.

Verschil maken tussen havo en vwo/gym
De lesbrieven moeten zowel leerlingen van havo als leerlingen van vwo/gym voldoende uitdaging bieden. Het is niet verstandig om havo-leerlingen alle stof en alle bouwstenen te laten doen. Sommige delen zijn te veeleisend voor havo-leerlingen. In het lessenplan is een onderscheid gemaakt tussen wat havo-leerlingen aan kunnen en delen die alleen voor vwo/gymleerlingen geschikt zijn. Uiteraard is het gemaakte onderscheid arbitrair. De niveauverschillen tussen scholen kunnen groot zijn en ook de verschillen tussen leerlingen binnen dezelfde school. In het lessenplan is het mogelijk om voor  vwo/gymleerlingen een iets hoger tempo aan te houden en de bouwstenen die nu als extra vermeld staan in de gewonnen tijd te laten maken.

De plaats van de bouwstenen
In de bouwstenen aan het eind van elk hoofdstuk wordt van leerlingen gevraagd om de behandelde stof op een ‘hoger’ niveau toe te passen. Dit is in lijn met het nieuwe Teulings programma economie, waar van leerlingen nadrukkelijk gevraagd wordt om de opgedane begrippen toe te  in nieuwe contexten. De bouwstenen vormen dus een onlosmakelijk deel van het desbetreffende hoofdstuk. Het is aan te raden om de leerlingen de bouwstenen te laten doen als ze de betreffende stof in het tekstgedeelte gedaan hebben en niet te wachten tot het hele hoofdstuk is doorgewerkt. De bouwstenen zijn bij uitstek geschikt om te differentiëren. Soms worden in de bouwstenen ook specifieke vaardigheden gevraagd, zoals onderzoeksvaardigheden of het schrijven van een betoog.

Opbouw
In de eerste vier hoofdstukken van Kopen en Werken wordt het gezichtspunt van de mens als consument ingenomen. Wat zijn bestedingen, wat is nationaal inkomen, hoe maak je een begroting, wat doe je als je geld tekort komt, is kopen op afbetaling aantrekkelijk, hoeveel rente moet je betalen als je geld leent, welke behoeften heeft de consument, welke gevolgen heeft het consumentengedrag voor het milieu? Op de docentenwebsite staat een apart deel over het maken van procentberekeningen. Op veel scholen is het aanleren van procentberekeningen onderdeel van het vak wiskunde, daarom hebben wij besloten om dit deel uit de lesbrief te halen. Mocht u het nodig vinden om dit onderdeel bij het vak economie (verder) aan te leren, dan kunt u dit onderdeel van de website halen. Het zijn berekeningen die in de bovenbouw weer nodig zijn en die door veel leerlingen als moeilijk worden ervaren.

Zelfstandig werken
De lesbrief is geschreven voor zelfstandig werkende leerlingen die alleen, in tweetallen of in groepjes de stof doorwerken en daarbij een antwoordenboekje gebruiken. Natuurlijk kan de docent zelf kiezen hoe hij of zij met leerlingen werkt, maar zelfstandig werken is in ieder geval mogelijk. De antwoorden van de bouwstenen staan niet in het uitwerkingenboekje voor leerlingen. Ze zijn opgenomen in de docentenhandleiding en komen ook op de beveiligde website van de LWEO.

Toetsen
De toetsen bij de betreffende hoofdstukken staan op de beveiligde website van de LWEO. In de toetsen komen ook de aangeleerde vaardigheden terug. Voor zover mogelijk komen ook de vaardigheden die in de bouwstenen nadrukkelijk aan de orde zijn gesteld in de toetsen terug.