LWEO

Begrippenlijst Hoofdstuk 3

 
 

Begrippenlijst Hoofdstuk 3

 
ABW
Algemene Bijstandswet
Adviesrecht
Het recht van de ondernemingsraad (or) om het bestuur van de onderneming te adviseren.
Algemene Kinderbijslagwet
Ouders met kinderen krijgen op basis van deze wet geld om in de kosten van het verzorgen van kinderen te voorzien.
AKW
Algemene Kinderbijslagwet
AOW
Algemene Ouderdomswet
AOW-uitkering
Volgens deze wet krijgen alle Nederlandse ingezetenen een uitkering vanaf de leeftijd van 65 jaar.
Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In het kader van de WAO krijgen alle mensen die arbeidsongeschikt zijn een uitkering.
Arbeidsovereenkomst (individuele)
Afspraak tussen een werkgever en een werknemer over de aard van het werk, de werktijden, de beloning et cetera.
Belastbaar inkomen
Het inkomen waarover belasting moet worden betaald.
Bijstandsuitkering
In het kader van de ABW krijgen mensen die niet in hun inkomen kunnen voorzien een uitkering van de gemeente.
Brutoloon
Het loon voor aftrek van belastingen en sociale premies.
Instemmingsrecht
De ondernemingsraad (or) moet eerst instemmen voordat het bestuur van een bedrijf een beslissing kan nemen.
Loonheffing
De loonheffing is de optelsom van belasting en sociale premies die iemand over het loon moet betalen.
Medezeggenschapsraad (mr)
Inspraak- en medezeggenschapsorganisatie op school waarin het personeel en de ouders/leerlingen zitting in hebben.
Nettoloon
Het brutoloon minus de loonheffing.
Omslagstelsel
Financieringsstelsel van de sociale zekerheid waarbij de in een bepaald jaar op te brengen premies zijn afgestemd op het totaal van de in dat jaar te betalen uitkeringen.
Ondernemingsraad (or)
Inspraak- en medezeggenschapsorganisatie in een onderneming.
Premies volksverzekeringen
Premies die alle ingezetenen van een land moeten betalen om de volksverzekeringen te financieren.
Sociale verzekeringen
Alle volksverzekeringen en werknemersverzekeringen samen.
Sociale voorziening
Sociale voorzieningen vullen het inkomen aan tot het sociale minimum. De belangrijkste sociale voorziening is de Algemene Bijstandswet. Financiering vindt plaats via de belastingen. De uitvoering berust bij de gemeente.
Sociale zekerheidsstelsel
Het stelsel dat in Nederland iedereen een financieel bestaansminimum garandeert. Onderscheiden worden:
– sociale verzekeringen: betaald uit premies
– sociale voorzieningen: betaald uit belastingen
Vakbond
Een belangenorganisatie voor werknemers in een bepaalde bedrijfstak.
Volksverzekeringen
Een wettelijk verplichte sociale verzekering die geldt voor alle ingezetenen. Bijvoorbeeld: algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), algemene ouderdomswet (AOW), algemene nabestaandenwet (ANW) en algemene kinderbijslagwet (AKW).
WAO
Wet arbeidsongeschiktheid
Werkloosheidsuitkering
Een uitkering als je (onvrijwillig) werkloos bent.
Werknemersverzekeringen
Een sociale verzekering die alleen geldt voor mensen in loondienst. Bijvoorbeeld de werkloosheidswet (WW), ziekte wet (ZW) en de wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO).
Wit werken
Iemand die ‘wit’ werkt is iemand die belasting en sociale premies betaald over het loon.
WW
Werkloosheidswet
ZFW
Ziekenfondswet: is een tegemoetkoming in de kosten van de gezondheidszorg.
Zwart werken
Iemand die ‘zwart’ werkt betaald geen belasting en sociale premies over het loon.