LWEO

ongelijkheid hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2

Hoe is het gesteld met de ongelijkheid?

2.1 Mondiale ongelijkheid
2.2 Ongelijkheid binnen landen
2.3 Nederland
2.4 Vermogens verdeling
2.5 Inkomen en vermogen
2.6 Zelftest

Mondiale ongelijkheid

Als we de ongelijkheid tussen landen in beeld willen brengen stuiten we op verschillende problemen.Inwoneraantallen en statistische belemmeringen bijvoorbeeld.

Ongelijkheid binnen landen

 

Nederland

Vermogens verdeling

Inkomen en vermogen

 

Links
Waarom is het bruto binnenlands product gelijk aan het bruto binnenlands inkomen: video 8 min.
Toegevoegde waarde en nationaal product en nationaal inkomen: video 8 min.
Bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking: artikel.
De categoriale inkomensverdeling: video 9 minuten.
Geluk belangrijker dan groeicijfers: video 3 min.
De toegevoegde waarde: video 6 min.
Armoede in Nederland: video NTR 15 minuten.

Leerdoelen hoofdstuk 1
Leerlingen kunnen:
• de productiewaarde berekenen via de opbrengstenkant en via de kostenkant van het productieproces.
• onderscheid maken tussen de verschillende inkomenscategorieën.
• de productiewaarde berekenen met behulp van gegevens uit de bedrijfskolom.
• de productie van de overheid via de ambtenarensalarissen berekenen.
• de relatie beschrijven tussen het bruto binnenlands product en de toegevoegde waarde.
• uitleggen waarom het nationaal inkomen gelijk is aan het bruto binnenlands product.
• het bruto binnenlands inkomen berekenen door de categoriale inkomens bij elkaar op te tellen.
• het bruto binnenlands product berekenen door de toegevoegde waarden van bedrijven bij elkaar op te tellen.
• de koopkrachtverandering berekenen.
• toelichten waarom de omvang van het bruto binnenlands product een beperkte maatstaf is voor het meten van de welvaart.
• uitleggen waarom een economische activiteit tot het formele circuit (formele economie) of informele circuit (informele economie) behoort.
• uitleggen welke informatie de verschillende quotes van het binnenlands inkomen geven.
• uitleggen waarom de loonquote en arbeidsinkomensquote belangrijke maatstaven zijn bij loononderhandelingen.
• het verband uitleggen tussen een veranderende arbeidsinkomensquote en de gevolgen voor winstgevendheid en investeringsbeleid.

Kernbegrippen hoofdstuk 1
Primair inkomen – toegevoegde waarde – productiewaarde – bruto binnenlands product (bbp) – bruto binnenlands inkomen – nominaal inkomen – overdrachtsinkomen – secundair inkomen – microniveau – macroniveau – bedrijfskolom – bedrijfstak – inkoopwaarde van de omzet – reëel inkomen – koopkracht – indexcijfer reëel inkomen – indexcijfer nominaal inkomen – prijsindexcijfer – welvaart – bbp per inwoner – economische groei – zwart werk – informele circuit – informele economie – formele circuit – formele economie – negatieve externe effecten – duurzame ontwikkeling – categoriale inkomensverdeling – loonquote – overige inkomensquote – arbeidsinkomensquote.

Begrippenlijst

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Extra Oefenopgaven

Dit hoofdstuk heeft nog geen extra oefenopgaven.