LWEO

Wijzigingen vwo 2014-2015

Wijzigingen VWO 2014-2015

Bij het schrijven van de lesbrieven zijn we er vanuit gegaan dat lesbrief Levensloop de beginlesbrief is. Daarna komt Vraag en Aanbod en Marktgedrag. Beide lesbrieven zijn ontstaan door een splitsing van de lesbrief Kleding. Bij marktgedrag besteden we aandacht aan de speltheorie. De lesbrief Arbeid is herschreven. De CE-onderdelen van de vroegere lesbrief Arbeidsmarkt zijn opgenomen in de lesbrieven Vraag en Aanbod, Marktgedrag en Mobiliteit.

Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste verschuivingen.
Van Arbeidsmarkt naar Vraag en Aanbod:
– Vraag naar arbeid (werkgelegenheid + vacatures)
– Aanbod van arbeid (beroepsbevolking)
– Werkloosheid
– Marktmechanisme (evenwichtsloon)
– Verschuiving langs/van vraag- en aanbodlijn (ceteris-paribus)
– Loonelasticiteit
– Berovingsprobleem
– Verruiming/verkrapping arbeidsmarkt
– Aanzuigeffect/ontmoedigingseffect

Van Arbeidsmarkt naar Marktgedrag
– Imperfecties op de arbeidsmarkt
– prijsregulering op de arbeidsmarkt: minimumloon en cao

Van Arbeidsmarkt naar Mobiliteit
– De surplussen op de arbeidsmarkt

De adviesvolgorde is:
1. Levensloop 2. Vraag en Aanbod 3. Marktgedrag 4. Mobiliteit 5. Economische crisis 6. Wereldeconomie

Het ligt voor de hand om de vaardigheidslesbrief Rekonomie vwo aan het begin van de cyclus in te plannen.
In de handreiking voor het schoolexamen van de SLO staat dat 10% van de studielasturen besteed moeten worden aan ten minste twee keuzeonderwerpen. De LWEO heeft vier keuzelesbrieven gemaakt: Monetaire Zaken, Arbeid, Gedragseconomie en Economische modellen.
De docent mag zelf kiezen op welk moment de keuzeonderwerpen afgewerkt worden, maar het ligt voor de hand in 4 vwo in elk geval één onderwerp te doen. Na lesbrief Levensloop kan bijvoorbeeld lesbrief Monetaire Zaken gedaan worden.