LWEO

hoofdstuk 4

hoofdstuk 4

Werk en inkomen

Mag je op je veertiende betaalde klusjes doen? En op je vijftiende van school gaan en de hele week werken of op je zestiende pizza’s bezorgen? Mag je zo maar allerlei soorten werk doen? Sommige dingen – zoals de leeftijd waarop je kunt gaan werken – zijn door de overheid bij wet geregeld. Zo ook het minimum loon dat de werkgever moet betalen. Wettelijk is vastgelegd hoeveel je bijvoorbeeld als zestienjarige per uur moet verdienen. Meestal krijg je een arbeidsovereenkomst als je gaat werken. In dit document – dat jij en je werkgever moet ondertekenen – staat bijvoorbeeld hoeveel uur per week je werkt, wat je beloning is, hoeveel vakantiedagen je krijgt, welke CAO van toepassing is, etc. Op het brutoloon dat je verdient worden heffingen ingehouden, waardoor je nettoloon lager is dan het brutoloon. De ingehouden heffingen worden gebruikt om  een aantal sociale verzekeringen te financieren.

links
Minimum jeugdloon (www.st-ab.nl)
Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 4

collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
Overeenkomst tussen werkgever of werkgeversbonden en georganiseerde werknemers (vakbonden) over de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, die in de individuele arbeidsovereenkomst moeten worden gerespecteerd.
medezeggenschapsraad (mr)
Inspraak- en medezeggenschapsorganisatie op school waarin het personeel en de ouders/leerlingen zitting in hebben.
ondernemingsraad (or)
Inspraak- en medezeggenschapsorganisatie in een onderneming.
vakbond
Een belangenorganisatie voor werknemers in een bepaalde bedrijfstak.