LWEO

hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

Wij en het milieu

Consumeren betekent niet alleen dat je iets koopt, het heeft ook andere gevolgen. Consumeren heeft invloed op ons milieu en kan onze leefomgeving bedreigen. Denk hierbij aan:
• de hoeveelheid afval die we produceren;
• het kappen van het tropisch regenwoud;
• de vervuiling van grond en water;
• het broeikaseffect;
• de verzuring van de bossen;
• het lawaai en luchtvervuiling.

links
Duurzame economie (www.rijksoverheid.nl)
Werkplaats voor duurzame ontwikkeling (www.omslag.nl)

begrippenlijst

Begrippenlijst Hoofdstuk 3

duurzame ontwikkeling
Economische ontwikkeling die niet ten koste gaat van toekomstige generaties.
duurzaam produceren en consumeren
Het geheel aan activiteiten van producenten gericht op milieu-aspecten en eerlijke handel.
externe effecten
Neveneffecten van productie en consumptie die niet in de (kost)prijs tot uitdrukking komt.
meeliftgedrag
(= free-ridergedrag of meeliftersgedrag) Gratis profiteren van de inspanningen van anderen.
negatief extern effect
Extern effect dat als negatief wordt ervaren (bijvoorbeeld geluidshinder van Schiphol) en niet in de (kost)prijs tot uitdrukking komt.
positief extern effect
Extern effect dat als positief wordt ervaren (bijvoorbeeld de Betuwe in bloei) en niet in de (kost)prijs tot uitdrukking komt.