LWEO

hoofdstuk 7

hoofdstuk 7

Verzekeren

Mensen houden niet van risico’s en onverwachte gebeurtenissen. Dit noemen we risico-aversie: mensen zijn afkerig voor risico’s en wapenen zich hiertegen door een verzekering af te sluiten. Een verzekering is een overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekerde, waarbij de verzekerde tegen betaling van een periodiek bedrag de garantie krijgt dat de schade door de verzekeraar wordt vergoed. Het bedrag dat de verzekerde periodiek voor de verzekering betaalt, is de verzekeringspremie of kortweg premie. Wel of niet verzekeren is een kwestie van kiezen. Hierbij worden de kosten van de verzekering vergeleken met het financiële risico dat men loopt.

Verzekeringen kun je onderverdelen in particuliere en collectieve verzekeringen. Bij particuliere verzekeringen beslis je zelf of je een verzekering afsluit en voor welk bedrag. Bij collectieve verzekeringen verplicht de overheid iedere betrokkene om mee te doen en is er vastgelegd welke uitkering of vergoeding je krijgt. Er zijn collectieve verzekeringen voor de financiële gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, enzovoorts.

links
Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl)
Vergrijzing (video 4 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst Kopen en Werken hoofdstuk 7

averechtse selectie
Averechtse selectie houdt in dat de mensen met een hoog risico (‘slechte risico’s’) zich wel verzekeren en de mensen met een laag risico (‘goede risico’s’) niet.
kapitaaldekkingsstelsel
Uit individuele premiebetaling wordt vermogen gevormd voor de financiering van uitkeringen in de toekomst.
moral hazard
Moreel wangedrag.
moreel wangedrag
Het gevaar dat mensen of instellingen zich achteloos en onverantwoordelijk gaan gedragen, als ze zelf niet opdraaien voor de kosten.
omslagstelsel
Ontvangen (sociale) premies in een jaar worden gebruikt om de uitkeringen in dat jaar te betalen.
premie
Bedrag dat je betaalt aan een verzekeringmaatschappij, waardoor je verzekerd bent tegen financiële gevolgen van onverwachte overeengekomen gebeurtenissen.
premiedifferentiatie
Verschillen in premie. Slechte risico’s betalen meer premie dan de goede risico’s.
risico-aversie
Een hekel hebben aan risico uit angst voor onverwachte nadelige gebeurtenissen.
verzekering
Overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekerde waarbij de verzekerde een bedrag (premie) betaalt aan de verzekeraar die in ruil hiervoor de garantie geeft dat in geval van schade de verzekerde deze schade vergoed krijgt.
waardevast
Een uitkering is waardevast als hij met hetzelfde percentage stijgt als het inflatiepercentage.
welvaartsvast
Een uitkering is welvaartsvast als hij met hetzelfde percentage stijgt als de gemiddelde stijging van de cao-lonen.

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)