LWEO

Hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

De onderdelen van het IS-MB-GA-model

Economen maken vaak gebruik van economische modellen om de economie te doorgronden en de effecten van mogelijke beleidswijzigingen door te rekenen. Een veel gebruikt model is het IS-MB-GA-model, waarmee conjuncturele onevenwichtigheden kunnen worden geanalyseerd en dat als hulpmiddel kan dienen om erachter te komen welk economisch beleid het meest effectief is in een bepaalde conjunctuurfase.

Als eerste wordt vanuit de economische kringloop van een gesloten economie het keynesiaanse kruis grafisch weergegeven. In het keynesiaanse kruis geeft het snijpunt tussen de bestedingslijn en de evenwichtsvoorwaarde aan bij welke inkomenshoogte de goederenmarkt (en daarmee ook de vermogensmarkt) in evenwicht is. Een hogere reële rente zorgt voor een (evenwijdige) verschuiving van de bestedingslijn naar beneden, waardoor het snijpunt bij een lager inkomen komt te liggen. Bij een lagere reële rente ontstaat er juist een hoger inkomen. Alle combinaties van reële rente en daarbij behorend inkomen kunnen we vervolgens in één lijn tekenen: de IS-curve. Via het snijpunt van de IS-curve met de MB-curve, die de monetaire beleidsregel van de centrale bank weergeeft, is uit het IS-MB-blok af te leiden hoe hoog het werkelijke inkomen is. Uit de GA-curve is vervolgens af te leiden of en zo ja welke inflatieveranderingen er plaats gaan vinden, waarna de GA-curve in de volgende periode kan gaan verschuiven. Ook kan in die volgende periode de MB-curve omhoog of omlaag schuiven, afhankelijk van de reactie van de centrale bank op de eventuele inflatieverandering.

begrippenlijst

Begrippenlijst


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)