LWEO

Hoofdstuk 4

hoofdstuk 4

De toepassing van het IS-MB-GA-model

Als het langetermijnevenwicht verstoord wordt, kan met behulp van het IS-MB-GA-model geanalyseerd worden wat de gevolgen daarvan zijn en welk beleid gevoerd kan worden om het langetermijnevenwicht weer zo snel mogelijk te herstellen. De verstoring, het effect daarvan op inkomen, werkgelegenheid en inflatie en het herstel zelf verlopen volgens een aantal vaste stappen.

Het begint bij een verstoring, bijvoorbeeld door een negatieve vraagschok (daling consumentenvertrouwen) dalen de bestedingen, waardoor de IS-curve naar links verschuift en het inkomen daalt. De lagere bestedingen en ruimere arbeidsmarkt zorgen voor een daling van zowel de bestedingsinflatie als de loonkosteninflatie, af te leiden uit de verschuiving naar beneden die langs de GA-curve optreedt. Het aanbod zal door de lagere inflatie afnemen, omdat de winstmarge daalt doordat productiekosten op korte termijn grotendeels vastliggen wegens prijsrigiditeit. Omdat de verwachte inflatie voor de volgende periode nu ook daalt, zal de GA-curve in de volgende periode naar beneden schuiven. Ook de MB-curve schuift naar beneden, omdat de centrale bank de inflatie probeert aan te wakkeren met een verruimend monetair beleid en dus een lagere reële rente. De lagere rente zorgt voor een toename van de bestedingen, waardoor de productie weer toeneemt. Dit proces gaat net zo lang door totdat de productie weer gelijk is aan de potentiële productie en het langetermijnevenwicht hersteld is.

Welk beleid het meest effectief is in het bestrijden van kortetermijnonevenwichtigheden – begrotingsbeleid, monetair beleid of geen van beiden – is afhankelijk van de economische visie van degene waar je het aan vraagt. Hier denken de keynesianen, de monetaristen en de klassieken alle drie heel anders over, omdat hun ideeën over de sturende mechanismen in een economie sterk verschillen.

begrippenlijst

Begrippenlijst


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)