LWEO

Economische Crisis

Economische Crisis

 
Hoofdstuk 1 De grote recessie
• Van kredietcrisis naar recessie
• Financiële markten
• Huizen en hypotheken
• Aandelen en obligaties
• Banken
• Crisisbestrijding
• De klassieke visie op de economie
• De crisis van de jaren dertig
• De theorie van Keynes

Hoofdstuk 2 Inkomen, hoe verdien je dat
• Toegevoegde waarde, productie en inkomen
• Van micro naar macro
• Welvaart en bruto binnenlands product
• Economische kringloop
• Nationale rekeningen
• Nogmaals het bbp

Hoofdstuk 3 Structuur en conjunctuur
• Structuur
• Arbeid
• Kapitaal
• Natuur en ondernemerschap
• Conjunctuur
• Hoogconjunctuur en laagconjunctuur
• Categoriale inkomensverdeling en conjunctuur
• Conjunctuurindicatoren

Hoofdstuk 4 Overheid en economische groei
• Overheid en structuur
• Overheid en conjunctuur
• Overheidssaldo en staatsschuld

Hoofdstuk 5 Monetair beleid
• Vraag en aanbod van geld
• Monetair beleid
• De verkeersvergelijking van Fisher
• Geld is neutraal op lange termijn

Hoofdstuk 6 Het geaggregeerde-vraag-aanbodmodel
• De geaggregeerde vraag
• Het geaggregeerde aanbod op korte termijn
• Het korte-termijnevenwicht
• Het geaggregeerde aanbod op lange termijnHet lange-termijnevenwicht
• Van korte-termijnevenwicht naar lange-termijnevenwicht
• Verschuiving van de macrovraaglijn en de macroaanbodlijn
• Aanbodschokken en vraagschokken verstoren het evenwicht
• Het geaggregeerde aanbod bij de klassieken en bij Keynes

Hoofdstuk 7 De Phillipscurve: werkloosheid en inflatie
• De Phillipscurve op de korte termijn
• Vraagschokken leiden tot verschuivingen langs de Phillipscurve
• Aanbodschokken leiden tot verschuivingen van de Phillipscurve
• De Phillipscurve op de lange termijn
• De natuurlijke werkloosheid en de NAIRU
• Het monetaire beleid tijdens de grote recessie