LWEO

hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

Structuur en conjunctuur

Economische groei
Economische groei wordt gemeten aan de hand van de ontwikkeling van reële bruto binnenlands product (bbp). Het bbp wordt bepaald door de bestedingen en de productiecapaciteit. De productiecapaciteit geeft aan wat er maximaal geproduceerd kan worden. De bestedingen bepalen de bezettingsgraad, dat wil zeggen de mate waarin de productiecapaciteit wordt benut. De bestedingen vormen de vraagkant ofwel de conjuncturele kant van de economie. De productiecapaciteit is onderdeel van de aanbodkant of structurele kant van de economie.

Structuur
De gemiddelde groei van de productie over een langere periode noemen we de structurele ontwikkeling, de trendmatige groei of kortweg de trend. De groei van de productiecapaciteit wordt bepaald door de ontwikkeling van de productiefactoren arbeid, kapitaal, natuur en ondernemerschap, ook wel aanbodfactoren of groeifactoren genoemd. Hierbij gaat het zowel om de kwantiteit als de kwaliteit van de productiefactoren.
Arbeid
Zowel de kwaliteit als de omvang van de beroepsbevolking heeft invloed op de productiecapaciteit. Een betere kwaliteit van de beroepsbevolking ontstaat door scholing, specialisatie, ervaring/knowhow en gezondheid, en komt tot uitdrukking in een hogere arbeidsproductiviteit. De omvang van de beroepsbevolking (kwantiteit) wordt bepaald door de omvang en de samenstelling van de bevolking, de participatiegraad en wetgeving over bijvoorbeeld leerplichtleeftijd en pensioenleeftijd. Arbeidsproductiviteit en loonkosten bepalen de loonkosten per eenheid product, een belangrijke graadmeter voor de concurrentiepositie. Volgens sommigen zijn de loonkosten te hoog door het bestaan van de wig.
Kapitaal
De hoeveelheid kapitaalgoederen en de kwaliteit ervan bepalen mede de omvang van de productiecapaciteit. Uitbreidingsinvesteringen, maar ook vervangingsinvesteringen, kunnen leiden tot een grotere capaciteit. Door de kwaliteit van de vaste kapitaalgoederen te verbeteren stijgt de arbeidsproductiviteit. De kwaliteit verbetert door toepassingen van nieuwe technologieën, die resulteren in nieuwe productieprocessen en nieuwe producten (innovatie). Technologische vernieuwing leidt tot creatie en destructie van werkgelegenheid (creatieve destructie).
Natuur
Ook natuurlijke omstandigheden zoals geografische ligging, bodemgesteldheid, winbare bodemschatten en klimaat bepalen de productiecapaciteit van een land.
Ondernemerschap
Goed ondernemerschap kan zorgen voor een efficiënte organisatie van het productieproces waardoor de productiecapaciteit positief beïnvloed wordt. N.B. In de praktijk wordt de productiecapaciteit van een land bepaald door de productiefactor die het minst beschikbaar is. Dit noemen we de knelpuntfactor.

Conjunctuur
Op korte termijn bepalen de bestedingen de hoogte van het bbp en dus ook van het inkomen. De bestedingen, ook wel vraagfactoren genoemd, bestaan uit consumptie, investeringen en export. De bestedingen kennen geen stabiel verloop, soms zijn ze hoger dan de gemiddelde groei (trend) en soms zijn ze lager. We noemen dit de conjunctuurbeweging of kortweg de conjunctuur. Bij een groei boven de trend is er sprake van hoogconjunctuur, bij een groei lager dan de trend is er sprake van laagconjunctuur. Twee bijzondere vormen van laagconjunctuur zijn een recessie en een depressie.

Categoriale inkomensverdeling en conjunctuur
De verdeling van het inkomen over de verschillende inkomenscategorieën (rente, pacht, winst, huur en loon) noemen we de categoriale inkomensverdeling. We maken hieronder onderscheid tussen de arbeidsinkomensquote (aiq) en de overig inkomensquote (oiq). Tlz staat voor toegerekend loon zelfstandigen.

loon + toegerekend loon zelfstandigen
aiq = ————————————————— × 100%
toegevoegde waarde

 

rente + pacht + huur + (winst – toegerekend loon zelfstandigen)
oiq = ——————————————————————————————- × 100%
toegevoegde waarde

 

Het niveau van de aiq verschilt per bedrijfstak. Dat komt door de grote verschillen in verhouding van de inzet van arbeid en kapitaal. De ontwikkeling van de aiq in de loop van de tijd is een graadmeter voor de ontwikkeling van de winstgevendheid van het bedrijfsleven. Een stijgende aiq kan wijzen op minder winstgevendheid bij de bedrijven, waardoor investeringen in gevaar kunnen komen en daarmee de werkgelegenheid. Door loonmatiging, dit wil zeggen dat de lonen minder stijgen dan op basis van inflatie en arbeidsproductiviteitsstijging mogelijk is, daalt de aiq en stijgt de beloning voor kapitaal, vooral de winst.

Conjunctuurindicatoren
Conjunctuurindicatoren zijn statische instrumenten die het verwachte en het feitelijke conjunctuurverloop weergeven. Het CBS onderscheid drie soorten indicatoren:
vertrouwensindicatoren: ze lopen op de feitelijke bestedingen en feitelijke productie vooruit en geven zicht op de te verwachten conjunctuur. Voorbeelden van vertrouwensindicatoren zijn het consumentenvertrouwen, het producentenvertrouwen, orders en grote aankopen). De vertrouwensindicator wordt berekend door het percentage optimisten te verminderen met het percentage pessimisten;
economische indicatoren: ze geven de feitelijke ontwikkeling van de conjunctuur weer. Voorbeelden zijn de (industriële) productie, het bbp, de investeringen, de uitvoer en de consumptie;
arbeidsmarktindicatoren: ze lopen achter op de conjunctuur, ze geven een beeld van de gevolgen die de conjuncturele ontwikkeling heeft voor de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn het arbeidsvolume, uitzenduren, werkloosheid, vacatures en faillissementen.
Tussen deze indicatoren bestaat een verband in de tijd. Een stijging van het consumentenvertrouwen leidt pas na enige tijd tot een toename van de consumptie en de productie. De feitelijke conjunctuur loopt op haar beurt weer vooruit op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid reageert vertraagd op de conjunctuur. Een ondernemer ontslaat zijn werknemers niet meteen aan het begin van een conjuncturele neergang.

Conjunctuurklok
In de conjunctuurklok zijn de vier conjunctuurfasen als volgt te karakteriseren:
• linksonder: laagconjunctuur, groei onder de trend en afnemend.
• rechtsonder: conjunctureel herstel (opleving), groei onder de trend en toenemend.
• rechtsboven: hoogconjunctuur, groei boven de trend en toenemend.
• linksboven: conjuncturele neergang (teruggang), groei boven de trend en afnemend.
conjunctuurklok

links
Categoriale inkomensverdeling (video 9 min.)
Conjunctuur en conjunctuurindicatoren (video 10 min.)
conjunctuurklok (video 4 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 3


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)