LWEO

hoofdstuk 5

hoofdstuk 5

Model met overheid en buitenland

De economie met overheid en buitenland
De export wordt meestal autonoom verondersteld omdat deze voor een groot deel afhankelijk is van de ontwikkeling van de wereldhandel.
E = Eo
De import wordt meestal afhankelijk gesteld van het nationaal inkomen.
M = mY
Meer import leidt tot meer effectieve vraag in het buitenland en werkt in Nederland dus vraagverkleinend: dit is het importlek.
Het model met overheid en buitenland ziet er als volgt uit

(1) W = EV evenwichtsvoorwaarde
(2) Y = W identiteit
(3) EV = C + I + O + E – M definitievergelijking
(4) C = c(Y – B) + Co gedragsvergelijking
(5) I = Io gedragsvergelijking
(6) O = Oo institutionele vergelijking
(7) B = bY + Bo institutionele vergelijking
(8) E = Eo gedragsvergelijking
(9) M = mY gedragsvergelijking

 

Het model oplossen geeft de volgende vergelijking:

– c 1
Y = ———————- Bo + ——————— (Co + Io + Oo + Eo)
(1 – c + cb + m) (1 – c + cb + m)

 

De lopende rekening van de betalingsbalans
In een keynesiaans model draait alles om de verklaring van de hoogte van het nationaal inkomen en daarom zijn alleen de transacties van de betalingsbalans die leiden tot inkomen, de zogenaamde inkomenstransacties, in het model opgenomen. Deze inkomenstransacties staan op de zogenaamde ‘lopende rekening van de betalingsbalans’ en zijn de geldstromen uit de export en import van goederen, diensten en primaire inkomens van productiefactoren. Het saldo van de export van goederen en diensten en de primaire inkomens uit het buitenland (E) enerzijds en de import van goederen en diensten en de primaire inkomens naar het buitenland (M) anderzijds wordt het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans genoemd (E – M).

Als Nederland meer exporteert dan importeert, dan heeft Nederland een overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans. Als Nederland een overschot op de lopende rekening heeft, dan moet het buitenland (de rest van de wereld) een tekort op de lopende rekening hebben. Het geld voor de financiering van dit tekort op de lopende rekening leent het buitenland uit de besparingen van de Nederlandse gezinnen. Er wordt dan door Nederland geld (kapitaal) geëxporteerd naar het buitenland. Dit is kapitaalexport. Op de kapitaalrekening staan vermogenstransacties.
De besparingen van de gezinnen worden dus gebruikt voor:
• de financiering van de investeringen van de bedrijven;
• de financiering van het overheidstekort;
• de financiering van het tekort dat het buitenland met ons heeft.
Als de besparingen van de gezinnen tekort schieten voor de financiering van de netto investeringen van de bedrijven en het overheidstekort, wordt er door Nederland kapitaal geïmporteerd. Nederland leent dan van het buitenland voor een bedrag dat even groot is als het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans.
Besparingen + overschot buitenland = investeringen bedrijven + tekort overheid.

Model met spaarfunctie
Bovenstaand model kan herleid worden tot een model met spaarfunctie. Dat ziet er als volgt uit:

(1) (S + I) + (B – O) = (E – M)
(2) I = Io
(3) O = Oo
(4) S = c(Y – B) + Co
(5) B = bY + Bo
(6) M = mY
(7) E = Eo

Het particulier spaarsaldo plus het overheidssaldo is het nationaal spaarsaldo. Het nationaal spaarsaldo is bij inkomensevenwicht gelijk aan het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans.

links
Modellen met saldi (video 3 min.)

begrippenlijst


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)