LWEO

Economische Crisis

Inleiding

De lesbrief Economische Crisis verhaalt de gang van kredietcrisis naar recessie, waarbij o.a. de rol van de financiële markten wordt belicht. Ook aandacht voor de crisisbestrijding met de klassieke visie op de economie en de theorie van Keynes. Het tweede hoofdstuk gaat over de toegevoegde waarde, productie en inkomen. Ook komt de relatie tussen welvaart en het bruto binnenlands product aan bod. De economische kringloop wordt uiteengezet.

In hoofdstuk drie aandacht voor structuur en conjunctuur. Arbeid, kapitaal en natuur en ondernemerschap. De begrippen hoogconjunctuur, laagconjunctuur, de conjunctuurindicatoren en de categoriale inkomensverdeling worden behandeld. Hoofdstuk vier gaat over de overheid en de structuur en conjunctuur. Wat is anticyclische conjunctuurbeleid, hoe ontstaat een overheidstekort en de staatsschuld. Hoofdstuk vijf behandelt het monetair beleid: vraag en aanbod van geld, prijsstabiliteit, geldmarktbeleid en kapitaalmarktbeleid en de verkeersvergelijking van Fisher.

Hoofdstuk zes gaat over het geaggregeerde-vraag-aanbodmodel. Hoofdstuk zeven behandelt de Phillipscurve op de korte termijn en op de lange termijn. Ook komt het monetair beleid en conjunctuurbeleid aan bod, met de begrippen recesssie, overbesteding en stagflatie.