LWEO

hoofdstuk 6

hoofdstuk 6

De oude dag

AOW
Alle mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben ontvangen een AOW-uitkering op het bestaansminimum. Het sociaal minimum is vastgesteld op 70% van het minimumloon. Voor gehuwden of samenwonenden is de AOW-uitkering 100% van het minimumloon.

Omslagstelsel en kapitaaldekkingsstelsel
De AOW wordt gefinancierd volgens het omslagstelsel. De premies die nodig zijn om de uitkeringen in een bepaald jaar te betalen, worden betaald door (omgeslagen over) personen die in dat jaar een inkomen hebben. Pensioenuitkeringen zijn een aanvulling op de AOW-uitkering. Voor de uitkeringen is tijdens het werkzame leven door de gepensioneerden zelf en/of door hun werkgevers premie betaald aan een pensioenfonds. Met de premies is een kapitaal gevormd dat door het fonds wordt beheerd. Uit de ingelegde premies en de beleggingsopbrengsten van het fonds worden de uitkeringen betaald.

Waardevast en welvaartsvast
Een uitkering is waardevast als de koopkracht van de uitkering gelijk blijft. Dit wordt bereikt door de uitkering even hard te laten stijgen al s het gemiddelde prijsniveau, de inflatie. Waardevaste uitkeringen zijn in Nederland gekoppeld aan de consumentenprijsindex (CPI).
Een uitkering is welvaartsvast als de jaarlijkse stijging van de uitkering even groot is als de gemiddelde jaarlijkse loonstijging bij de bedrijven.

Dekkingsgraad
De pensioenfondsen ontvangen premiegelden die worden belegd in onder andere aandelen, obligaties en onroerend goed. Aandelen zijn bewijzen van mede-eigendom in een onderneming, obligaties zijn schuldbewijzen met een vaste looptijd en een vaste rente.

vermogen
Dekkingsgraad = ——————————————- × 100%
contant gemaakte uitkeringen

 

Bij een dekkingsgraad van 100% is het vermogen net genoeg om alle uitkeringen te kunnen betalen. De overheid verlangt een dekkingsgraad van 105%.

links
Waardevast en welvaartsvast (video 15 min.)
De kosten van vergrijzing worden overdreven (www.volkskrant.nl)
Waardevast en welvaartsvast (video 3 min.)
Omslagstelsel en kapitaaldekkingsstelsel (video 8 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 6

dekkingsgraad
De verhouding uit tussen het vermogen van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen.
gedwongen besparing
Verplicht geld sparen voor bijvoorbeeld je pensioen. Dit gebeurt door het inhouden van premie op het loon.
kapitaaldekkingsstelsel
Een financieringsstelsel waarbij uit individuele premiebetaling vermogen wordt gevormd voor de betaling van uitkeringen in de toekomst.
omslagstelsel
Een financieringsstelsel waarbij ontvangen (sociale) premies in een jaar worden gebruikt om uitkeringen in dat jaar te betalen.
premie-inkomensgrens
Het maximale inkomen waarover de premie voor de volksverzekeringen betaald moeten worden.
ruilen over de tijd
(= intertemporele ruil) Geld verdienen en geld uitgeven gebeuren in verschillende periodes.
waardevaste uitkering
Uitkeringen zijn waardevast als ze met hetzelfde percentage stijgen als het inflatiepercentage.
welvaartsvaste uitkering
Uitkeringen zijn welvaartsvast als ze met hetzelfde percentage stijgen als de gemiddelde stijging van de cao-lonen.

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)