LWEO

hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

De kostenkant

Specialisatie, parallellisatie, verticale integratie en differentiatie
In een bedrijfskolom staan de opeenvolgende schakels tussen grondstof en eindproduct. Als een bedrijf actief is in meerdere bedrijfskolommen heet dat parallellisatie. Als een bedrijf zich richt op een klein onderdeel van de branche, bijvoorbeeld een schoenenfabriek die alleen nog maar kinderschoenen produceert, heet dat specialisatie. Het is ook mogelijk dat één bedrijf meerdere schakels uit een bedrijfskolom omvat. Er is dan sprake van (verticale) integratie. Als een bedrijf een productiefase afstoot is dat differentiatie. Integratie kan zekerheid opleveren, omdat de afhankelijkheid van leveranciers kleiner wordt. Daarnaast kan het de transactiekosten verminderen. Er hoeft nu niet meer onderhandeld te worden over contracten, leveringsvoorwaarden en prijs.

Constante kosten en variabele kosten
Constante kosten of vaste kosten zijn kosten die niet veranderen als de productie verandert. Alle constante kosten samen zijn de totale constante kosten (TCK). De kosten die wel veranderen als de productie verandert, noemen we de variabele kosten. Alle variabele kosten samen zijn de totale variabele kosten (TVK). Wanneer een fabrikant zijn productie verhoogt dalen de gemiddelde constante kosten (GCK). Bij proportioneel variabele kosten stijgen de totale variabele kosten bij een toename van de productie maar blijven de gemiddeld variabele kosten (GVK) gelijk. De totale kosten zijn gelijk aan de totale variabele kosten plus de totale constante kosten (TK = TVK + TCK). De gemiddelde totale kosten zijn gelijk aan de gemiddelde variabele kosten plus de gemiddelde constante kosten (GTK = GVK + GCK).

Proportioneel, degressief en progressief variabele kosten
Bij proportioneel variabele kosten zijn de marginale kosten gelijk aan de gemiddeld variabele kosten. Bij degressief variabele kosten dalen de gemiddeld variabele kosten bij toename van de productie (kortingen) en bij progressief variabele kosten stijgen de gemiddeld variabele kosten bij een toename van de productie (overwerk).

Maximale winst
De break-evenafzet (BEA) is die afzet (aantal, stuks) waarbij een onderneming quitte speelt. Dit wil zeggen dat de opbrengst gelijk is aan de totale kosten. De winst is dus nul. De break-evenomzet (BEO) is gelijk aan de break-evenafzet maal de verkoopprijs. De marginale opbrengst (MO) is de opbrengst van de laatst verkochte eenheid. De marginale kosten (MK) zijn de kosten van de laatst geproduceerde eenheid. Zolang MO groter is dan MK neemt de winst toe als de productie toeneemt. Omgekeerd neemt de winst af zodra MK groter is dan MO.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houden bedrijven rekening met de drie p’s: people, planet, profit.
People
Hierbij gaat het zowel om het eigen personeel, hoe is de medezeggenschap geregeld, hoe is de man-vrouwverhouding, worden er minder valide arbeidskrachten en langdurig werklozen te werk gesteld, als om de mensen buiten het bedrijf zoals de behartiging van de mensenrechten, kinderarbeid, omkoping en fraude en het armoedevraagstuk.
Planet
De gevolgen van de productie voor het milieu staan centraal. Wordt er milieuvriendelijk geproduceerd, is er sprake van duurzame technologische ontwikkelingen en worden afgedankte producten gerecycled.
Profit
Op welke manier wordt winst gemaakt en wat wordt er met de winst gedaan.Duurzaam produceren
Bij bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, gaat duurzaamheid van produceren voor de winstgevendheid op korte termijn. Duurzaam produceren betekent dat de productie van nu niet ten koste gaat van de productiemogelijkheden in de toekomst.

links
Arceren van de maximale totale winst (video 6 min.)
Algebraïsch berekenen van de maximale totale winst (video 8 min.)
Kosten en opbrengsten (video 15 min.)
Kosten en opbrengsten (video 9 min.)
Kosten en opbrengsten in formules en grafieken (video 12 min.)
Break-evenpunt (video 9 min.)
Uitleg verzonken kosten en berovingsprobleem (video 8 min.)
Fair Trade (www.fairtradeoriginal.nl)
Schone kleren campagne (www.schonekleren.nl)
Triodos (www.triodos.nl)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 3


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)