LWEO

Hoofdstuk 1

hoofdstuk 1

Het bbp

De meest gebruikte maatstaf om economische groei te meten is de (procentuele) toename van het reële bruto binnenlands product (bbp). Hierbij wordt de groei van het nominale bbp gecorrigeerd voor inflatie, omdat prijsveranderingen niets bijdragen aan een hogere welvaart. Het bbp kan op drie manieren gemeten worden en in dit hoofdstuk worden twee manieren behandeld: de objectieve methode en de subjectieve methode. Daarnaast komt de verdeling van het nationaal inkomen over de productiefactoren arbeid en kapitaal aan bod via de arbeidsinkomensquote (AIQ). Hoe hoger de AIQ, des te lager wordt het aandeel van de kapitaalinkomens. Hierdoor wordt het minder
aantrekkelijk voor bedrijven om te investeren en als ze al investeren dan zijn dat voornamelijk arbeidsbesparende investeringen.

Link
Nominaal en reëel bruto binnenlands product (uitlegvideo 17 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)