LWEO

Hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

De vraagkant

Naast de objectieve- en de subjectieve methode, kan het bbp ook bepaald worden met de bestedingsmethode, waarbij het bbp gevormd wordt door alle bestedingen die beslag leggen op de binnenlandse productiecapaciteit: bbp = C + I + O + E – M. Met behulp van de economische kringloop kunnen deze bestedingen schematisch in beeld worden gebracht, waarbij alleen de geldstromen getekend worden tussen de sectoren gezinnen, bedrijven, overheid, buitenland en financiële instellingen. Voor elke sector geldt dat de inkomende- en de uitgaande geldstroom precies even groot zijn. Met behulp van de economische kringloop kan het evenwicht op de goederenmarkt en de vermogensmarkt bepaald worden. Hierbij geldt dat als de goederenmarkt in evenwicht is, dat dan de vermogensmarkt ook in evenwicht is. De econoom Keynes kwam met de oplossing waarom de grote crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw zo lang bleef voortduren: de werkloosheid en de loondalingen zorgen voor minder koopkracht en bestedingen en daardoor voor een steeds verdere daling van de productie. Keynes ging – in tegenstelling tot de klassieken – uit van de vraagkant van de economie en de korte termijn. Volgens de keynesianen kan een economie zich in drie mogelijke conjunctuurfasen bevinden:
• Laagconjunctuur/onderbesteding: werkelijke productie < potentiële productie, met als gevolg conjuncturele werkloosheid.
• Bestedingsevenwicht: werkelijke productie = potentiële productie. Dit wordt ook wel het langetermijnevenwicht genoemd.
• Hoogconjunctuur/overbesteding: werkelijke productie > potentiële productie, met als gevolg bestedingsinflatie.

De overheid moet laag- en hoogconjunctuur bestrijden met anticyclisch begrotingsbeleid: tijdens een laagconjunctuur moet de overheid de belastingen verlagen en/of de overheidsbestedingen verhogen. Hierdoor nemen de bestedingen weer toe, stijgt de productie en daalt de werkloosheid, waardoor de bestedingen weer verder toenemen. Tijdens een hoogconjunctuur moet de overheid de bestedingen juist afremmen.

Link
Economische kringloop en berekenen van het bbp (uitlegvideo 13 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)