LWEO

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1

Een wereld van verschillen

De verschillen in inkomen per hoofd van bevolking tussen de diverse landen in de wereld zijn groot. Het inkomen of bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking is een maatstaf voor de welvaart in een bepaald land. Hoe hoger het bbp per hoofd van bevolking, hoe welvarender de mensen in dat land worden geacht.
Om het bbp – al dan niet per hoofd van bevolking – met elkaar te kunnen vergelijken, wordt het bbp omgerekend in een bepaalde munt, meestal de dollar. Dat doet men dan tegen de wisselkoers op dat moment of gemiddeld over een jaar.
Toch geeft het zo berekende bbp per hoofd van de bevolking geen goed beeld van de welvaart of de koopkracht van een land. Immers het bbp per hoofd van bevolking is in ontwikkelingslanden laag, maar de prijzen van de producten zijn ook veel lager dan in westerse landen.
Door te kijken naar de koopkracht van het inkomen en dat met elkaar te vergelijken (de zogenaamde koopkrachtpariteit), krijgt men een beter beeld van de welvaart van een land.
Maar ook de koopkrachtpariteit gaat uit van het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking en zegt niets over de verdeling van het inkomen over de bevolking. Door het vergelijken van de Lorenzcurven van landen met elkaar krijgt men inzicht in de inkomensverdeling van de verschillende landen. Vaak is het inkomen in ontwikkelingslanden ook nog erg ongelijk verdeeld.
De UNDP (een ontwikkelingsorganisatie van de VN) heeft een welvaartsmaatstaf ontwikkeld waarin naast het bbp per hoofd van de bevolking ook rekening wordt gehouden met de levensverwachting en het gemiddeld aantal jaren genoten onderwijs.

Links
Het verdelingsvraagstuk: de kloof tussen rijk en arm: video 8 minuten.
Big Mac Index: video You Tube 7 minuten.
Welvaart en groei: schooltv 15 minuten (kledingproducenten en inkomensverschillen).

Begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 1

armoedegrens
Het bedrag dat minimaal nodig is om menswaardig te kunnen leven.
koopkrachtpariteit
Een theoretische wisselkoers die rekening houdt met het verschil in prijsniveaus tussen landen.
welvaartsindicator
Maatstaf voor het meten van de welvaart.

Extra Oefenopgaven

Dit hoofdstuk heeft enkele extra oefenopgaven. Deze kun je als Word-document downloaden door HIER te klikken.