LWEO

hoofdstuk 1

hoofdstuk 1

Conjunctuurschommelingen

De totale bestedingen, ook wel effectieve vraag (EV) genoemd, zijn de bestedingen die gedaan worden door gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland.

De productiecapaciteit van een land geeft aan hoeveel een land maximaal kan produceren in een jaar. Als de totale bestedingen of EV kleiner zijn dan de productiecapaciteit is er onderbesteding, als de totale bestedingen groter zijn dan de productiecapaciteit is er overbesteding, als ze gelijk zijn aan de productiecapaciteit is er bestedingsevenwicht.

Overbesteding en onderbesteding wisselen elkaar in de loop van de tijd af. De productiecapaciteit groeit in de loop van de tijd heel langzaam. De gemiddelde groei over een langere periode heet de trendmatige groei. De effectieve vraag slingert om deze trendmatige groei, soms erboven soms eronder. We noemen dit een conjunctuurgolf.

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 1

Begrippenlijst hoofdstuk 1
bestedingsevenwicht

De totale bestedingen zijn gelijk aan de productiecapaciteit.
conjuncturele werkloosheid
Werkloosheid die een gevolg is van het tekort schieten van de bestedingen ten opzichte van de productiecapaciteit, waardoor de vraag naar arbeid kleiner is dan het aanbod van arbeid.
conjunctuur
(= conjunctuurcyclus) Schommelingen in het niveau van de bestedingen ten opzichte van de productiecapaciteit.
Conjunctuurgolf
Geeft de afwijking van de effectieve vraag ten opzichte van de productiecapaciteit weer.
economisch herstel (= opgaande conjunctuur)
Periode waarin de bestedingen omhoog gaan.
effectieve vraag (= totale bestedingen)
Totale vraag naar goederen en diensten door gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland.
kapitaalgoederenvoorraad (= kapitaalgoederen] Goederen die nodig zijn om andere producten voort te brengen.
onderbesteding
De totale bestedingen zijn kleiner dan de productiecapaciteit.
overbesteding
De totale bestedingen zijn groter dan de productiecapaciteit.
productiecapaciteit
De hoeveelheid goederen die een land of een bedrijf maximaal kan produceren in een periode (meestal een jaar).
recessie
Afnemende economische groei beneden de trendmatige groei.
totale bestedingen (= effectieve vraag)
Totale vraag naar goederen en diensten door gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland.
trend (= trendmatige groei)
De gemiddelde groei van de productiecapaciteit over een langere periode.
trendmatige groei (= trend)
De gemiddelde groei van de productiecapaciteit over een langere periode.