LWEO

hoofdstuk 1

hoofdstuk 1

Waar produceren?

Internationale handel vindt plaats omdat sommige producten in eigen land niet geproduceerd kunnen worden of omdat de productie duurder is dan in andere landen. Het is dan aantrekkelijker om te importeren. Tegenover import staat export. We spreken van een open economie als een land veel handel drijft met het buitenland. Landen specialiseren zich in producten waar ze goed in zijn. Door specialisatie is ruil noodzakelijk. Toenemende specialisatie leidt tot meer internationale handel.

Niet alleen producten gaan de grens over, maar ook productiefactoren, zoals arbeid en kapitaal. Zo werken er veel Poolse arbeiders in Nederland. Dit noemen we arbeidsmigratie. Vrije internationale handel leidt ertoe dat landen datgene produceren waar ze relatief goed en goedkoop in zijn. Er is niet altijd sprake van vrijhandel. Landen beschermen hun binnenlandse productie en werkgelegenheid door protectionistische maatregelen in te voeren.

links
Buitenlandse handel (video 15 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 1

arbeidsmigratie
Werknemers verhuizen naar plaatsen waar werk is. Dat kan binnen een land (trek naar de Randstad) maar ook van het ene land naar het andere land (gastarbeiders uit Polen).
arbeidsproductiviteit
De productie per persoon of arbeidsjaar per tijdseenheid.
concurrentiepositie
Het vermogen om beter en/of goedkoper te kunnen produceren dan de concurrenten.
innovatie        
Vernieuwing van producten en/of productieprocessen.
internationale arbeidsverdeling
Het verschijnsel dat (bedrijven van) landen zich toeleggen op het produceren van goederen en diensten waar ze relatief goed in zijn of waar de voorwaarden om te produceren gunstig zijn.
internationale concurrentiepositie
Het kosten- en prijspeil van bedrijven in een land in verhouding tot dat van andere (concurrerende) landen. OF: De mate waarin producenten in een land kunnen concurreren met het buitenland.
loonkosten per product
De totale loonkosten gedeeld door het totaal aantal producten.
protectionisme
Maatregel ter bevordering van de export en belemmering van de import.

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)