LWEO

Hoofdstuk 7

hoofdstuk 7

Senioren

De Algemene Ouderdomswet geeft elke Nederlander boven de AOW-leeftijd het recht op een AOW-uitkering. De AOW wordt gefinancierd volgens het omslagstelsel: de premies die nodig zijn om de uitkeringen in een bepaald jaar te betalen, worden betaald door (omgeslagen over) personen die in dat jaar een inkomen hebben.

Pensioenuitkering
Pensioenuitkeringen zijn een aanvulling op de AOW-uitkering. Voor de uitkeringen zijn tijdens het werkzame leven door de gepensioneerden en/of door hun werkgevers premies betaald aan een pensioenfonds. Pensioen is uitgesteld loon: er wordt geruild over de tijd.

Eigen inkomen
Een gedeelte van de ouderen heeft een inkomen uit arbeid of winst uit eigen bedrijf. Sommige ouderen hebben inkomen uit vermogen, zoals rente op spaargelden, winstuitkeringen uit beleggingen in aandelen, rente-inkomsten uit beleggingen in obligaties, huuropbrengsten uit onroerend goed.
Aandeelhouders kunnen geld verdienen als de bedrijven waar ze aandelen van hebben, winst maken en die winst in de vorm van dividend uitkeren.

links
Het grijze goud (video 15 min.)
Pensioenpremie in een bodemloze put (video 9 min.)
Wat is pensioen? (video 3 min.)
Het beste pensioenstelsel ter wereld (video 6 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 7


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)