LWEO

hoofdstuk 6

hoofdstuk 6

Verzekeren

Verzekeren is het afsluiten van een overeenkomst tussen een verzekerde en een verzekeraar, waarbij de verzekerde premie betaalt en recht heeft op een uitkering bij schade of een persoonlijke gebeurtenis, bijvoorbeeld een ongeluk. Mensen sluiten een verzekering af, omdat ze de financiële gevolgen van een onzekere gebeurtenis niet zelf willen dragen: de meeste mensen zijn risicomijdend oftewel risico-avers.

Verzekeringen worden onderverdeeld in particuliere verzekeringen en sociale verzekeringen. Voorbeelden van particuliere verzekeringen zijn: brandverzekeringen, schadeverzekeringen, reisverzekeringen, levensverzekeringen, enzovoort. Sociale verzekeringen zijn gebaseerd op wetgeving en worden uitgevoerd door sociale fondsen. Deelname is altijd verplicht. De premie wordt door de overheid vastgesteld en is inkomensafhankelijk.

Bij de sociale verzekeringen onderscheiden we werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. Volksverzekeringen gelden voor alle Nederlanders. Iedereen met een inkomen moet premie betalen en iedereen heeft recht op uitkering, bijvoorbeeld AOW, Wlz, Anw en AKW. Werknemersverzekeringen gelden voor werknemers in loondienst. Werknemers betalen premie, aangevuld met een bijdrage van de werkgever, en hebben recht op een uitkering, bijvoorbeeld WW, ZW en WIA.

Het gevaar van verzekeren is dat mensen meer risico nemen, omdat ze verzekerd zijn. Er kan dan sprake zijn van moreel wangedrag of moral hazard. Daarom stellen verzekeraars vaak een eigen risico vast.

Een particuliere verzekering kan verplicht worden gesteld. Dit heet collectieve dwang. De solidariteit tussen de verzekerden staat dan voorop. De Zorgverzekering is hiervan een voorbeeld. Iedereen moet een basisverzekering tegen ziektekosten afsluiten en de verzekeraars moeten iedereen verzekeren.

Bij de meeste particuliere en alle sociale verzekeringen worden de ontvangen premies gebruikt om de uitkeringen in dat jaar te betalen. Dit heet het omslagstelsel.

Bij een aanvullende pensioenverzekering worden de ontvangen premies belegd. Het kapitaal dat zo wordt gevormd en de opbrengsten daarvan, dienen voor de dekking van toekomstige pensioenuitkeringen. Dit heet het kapitaaldekkingsstelsel.

Bij het kapitaaldekkingsstelsel wordt er geruild over de tijd. Mensen leggen tijdens hun werkzame leven geld opzij voor een inkomen of dekking van hoge kosten in de toekomst.

links
Sociale zekerheid (video 1 min.)
Averechtse selectie (video 12 min.)
Moreel wangedrag (video 8 min.)
Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 6

acceptatieplicht
De verzekeraar is verplicht iedereen die zich aanmeldt te verzekeren tegen dezelfde premie.
asymmetrische informatie
De ene partij beschikt over meer informatie dan de andere partij.
averechtse selectie
Averechtse selectie houdt in dat de mensen met een hoog risico (‘slechte risico’s’) zich wel verzekeren en de mensen met een laag risico (‘goede risico’s’) niet.
collectief
Gemeenschappelijk
eigen risico
Het bedrag dat je als verzekerde bij schade zelf moet betalen.
inkomensafhankelijk
De hoogte van een subsidie of bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen.
kapitaaldekkingsstelsel
Uit individuele premiebetaling wordt vermogen gevormd voor de financiering van uitkeringen in de toekomst.
marktwerking
Het (automatisch) tot stand komen van een evenwichtprijs voor een goed of dienst.
moral hazard (= moreel wangedrag)
Het gevaar dat mensen of instellingen zich achteloos en onverantwoordelijk gaan gedragen, als ze zelf niet opdraaien voor de kosten.
moreel wangedrag
Zie moral hazard.
omslagstelsel
Ontvangen (sociale) premies in een jaar worden gebruikt om de uitkeringen in dat jaar te betalen.
particuliere verzekering
Overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekerde waarbij de verzekerde een bedrag betaalt aan de verzekeraar die in ruil hiervoor de garantie geeft dat in geval van schade de verzekerde deze schade vergoed krijgt.
risico
Kans op onvoorzien voorval, dat je financieel kosten/schade brengt.
sociale verzekering
Een door de overheid verplicht gestelde verzekering tegen inkomensverlies door werkloosheid, overlijden, ouderdom en ziekte, en tegen hoge kosten door ziekte en kinderen. De overheid regelt de hoogte van de premie en de verzekeringsvoorwaarden.
verzekeren
Het afsluiten van een overeenkomst met een verzekeraar waarbij de verzekerde een bedrag betaalt aan de verzekeraar die in ruil hiervoor de garantie geeft dat in geval van schade de verzekerde deze schade vergoed krijgt.

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)