LWEO

hoofdstuk 6

hoofdstuk 6

Verzekeren

Verzekeren is het afsluiten van een overeenkomst tussen een verzekerde en een verzekeraar, waarbij de verzekerde premie betaalt en recht heeft op een uitkering bij schade of een persoonlijke gebeurtenis, bijvoorbeeld een ongeluk. Mensen sluiten een verzekering af, omdat ze de financiële gevolgen van een onzekere gebeurtenis niet zelf willen dragen: de meeste mensen zijn risicomijdend oftewel risico-avers.

Verzekeringen worden onderverdeeld in particuliere verzekeringen en sociale verzekeringen. Voorbeelden van particuliere verzekeringen zijn: brandverzekeringen, schadeverzekeringen, reisverzekeringen, levensverzekeringen, enzovoort. Sociale verzekeringen zijn gebaseerd op wetgeving en worden uitgevoerd door sociale fondsen. Deelname is altijd verplicht. De premie wordt door de overheid vastgesteld en is inkomensafhankelijk.

Bij de sociale verzekeringen onderscheiden we werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. Volksverzekeringen gelden voor alle Nederlanders. Iedereen met een inkomen moet premie betalen en iedereen heeft recht op uitkering, bijvoorbeeld AOW, Wlz, Anw en AKW. Werknemersverzekeringen gelden voor werknemers in loondienst. Werknemers betalen premie, aangevuld met een bijdrage van de werkgever, en hebben recht op een uitkering, bijvoorbeeld WW, ZW en WIA.

Het gevaar van verzekeren is dat mensen meer risico nemen, omdat ze verzekerd zijn. Er kan dan sprake zijn van moreel wangedrag of moral hazard. Daarom stellen verzekeraars vaak een eigen risico vast.

Een particuliere verzekering kan verplicht worden gesteld. Dit heet collectieve dwang. De solidariteit tussen de verzekerden staat dan voorop. De Zorgverzekering is hiervan een voorbeeld. Iedereen moet een basisverzekering tegen ziektekosten afsluiten en de verzekeraars moeten iedereen verzekeren.

Bij de meeste particuliere en alle sociale verzekeringen worden de ontvangen premies gebruikt om de uitkeringen in dat jaar te betalen. Dit heet het omslagstelsel.

Bij een aanvullende pensioenverzekering worden de ontvangen premies belegd. Het kapitaal dat zo wordt gevormd en de opbrengsten daarvan, dienen voor de dekking van toekomstige pensioenuitkeringen. Dit heet het kapitaaldekkingsstelsel.

Bij het kapitaaldekkingsstelsel wordt er geruild over de tijd. Mensen leggen tijdens hun werkzame leven geld opzij voor een inkomen of dekking van hoge kosten in de toekomst.

links
Sociale zekerheid (video 1 min.)
Averechtse selectie (video 12 min.)
Moreel wangedrag (video 8 min.)
Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 6


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)