LWEO

Hoofdstuk 4

 

hoofdstuk 4

De markt levert niet altijd de juiste prijs

De overheid kan de prijsvorming op de markt onwenselijk vinden. Er is sprake van marktfalen. Als de overheid de prijs die tot stand is gekomen te hoog vindt, kan ze een maximumprijs instellen. Een maximumprijs is lager dan de prijs die tot stand komt zonder ingrijpen van de overheid. Door het instellen van een maximumprijs ontstaat er een vraagoverschot of een aanbodtekort. Via heffingen, zoals btw en accijns, en subsidies beïnvloedt de overheid de prijzen. Schadelijke producten, zoals sigaretten en alcohol, worden belast met een heffing (accijns).
Het kan ook zijn dat de overheid de prijs te laag vindt en producenten geen goed inkomen kunnen verdienen. Dan kan ze een minimumprijs instellen.

Het minimumloon is het loon dat iemand van 23 jaar wettelijk moet krijgen. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt het loon niet langer bepaald door vraag en aanbod van arbeid, maar door de overheid. Daardoor zal de vraag naar arbeid dalen en het aanbod van arbeid toenemen. Hierdoor ontstaat werkloosheid. Voor een aantal producenten zijn door de invoering van het minimumloon de kosten hoger dan de opbrengsten. Prijsregulering door de overheid verstoort het prijsmechanisme.

Als je gaat werken geven werkgevers meestal eerst een tijdelijk contract en als je goed functioneert wordt dit vaak omgezet naar een vast contract, een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. In Nederland zijn ongeveer 3,1 miljoen mensen met een flexibel arbeidscontract.
Vakbonden en werkgeversbonden onderhandelen over een collectieve arbeidsovereenkomst, de cao. Hierin staan de arbeidsvoorwaarden die gelden voor iedereen die werkt in een bepaald bedrijf of in een bepaalde bedrijfstak.

links
Overheidsingrijpen in prijsvorming (video 15 min.)
Maximum en mimimum prijs (www.economielokaal.nl)
Verlaging maximum roamingtarief (www.nu.nl)
Maximum- en minimumprijs (video 6 min.)
Wat is een cao? (FNV video 1,5 min.)
Flexwerkers (CBS video 0,5 min.)
Aantal vakbondsleden (CBS video 1 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 4


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (in Word)