LWEO

hoofdstuk 1

hoofdstuk 1

De telefoniemarkt

Op de markt voor mobiele telefoons zijn veel bedrijven actief. Iedere aanbieder van mobiele telefonie heeft zijn eigen telefoonproduct waardoor het voor consumenten moeilijk is om een juiste keuze te maken. Vandaar de prijsverschillen tussen de verschillende telefoonproducten.

Het vrije spel van vraag en aanbod wordt ook wel het marktmechanisme of prijsmechanisme genoemd. Dit mechanisme werkt in theorie zo dat precies die hoeveelheid wordt geproduceerd en aangeboden die door de consumenten wordt gevraagd.

Volkomen concurrentie
Een markt van volkomen concurrentie of volledige mededinging kenmerkt zich door:
• een groot aantal aanbieders: een individuele producent is klein en heeft geen invloed op de prijs.
• een homogeen product: voor de consument zijn alle exemplaren van het product identiek.
• transparante (doorzichtige) markt: vragers naar en aanbieders van het product zijn op de hoogte van het totale aanbod. Op een transparante markt is slechts één prijs mogelijk, namelijk de laagste.
• vrije toe- en uittreding: er zijn geen belemmeringen om tot een markt toe te treden of eruit te stappen. De marktvorm van volkomen concurrentie komt in de praktijk niet voor. Er zijn wel markten die deze marktvorm benaderen, zoals een groenteveiling of de valutamarkt.

De aanbodlijn geeft het verband weer tussen de prijs van een product en de aangeboden hoeveelheid. De aanbodlijn kan in zijn geheel naar rechts verschuiven door toename van het aantal aanbieders bij een bepaalde prijs of door kostenverlagingen. Bij een verlaging van de kostprijs stijgt de winstmarge per product en zal het aantal aanbieders bij dezelfde verkoopprijs toenemen. De vraaglijn geeft het verband weer tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid. De vraaglijn kan verschuiven als bij een bepaalde prijs de vraag naar het product stijgt of daalt.
De prijselasticiteit van de vraag (Ev) geeft aan met hoeveel procent de vraag naar een goed verandert als de prijs met 1 procent stijgt. In formule:

  de procentuele verandering van de vraag  
Ev = ———————————————————–  
  de procentuele verandering van de prijs  

 

Maximale totale winst
Marginale kosten (MK) zijn de kosten van een extra geproduceerde eenheid. Marginale opbrengsten (MO) zijn de opbrengsten van een extra geproduceerde en verkochte eenheid. Zolang de MO groter zijn dan de MK, stijgt de winst. Constante kosten zijn kosten die niet veranderen bij een toe- of afname van de productie. Variabele kosten zijn kosten die veranderen bij een toe- of afname van de productie.

links
Prijsvorming op de markt (video 15 min.)
Volkomen concurrentie deel 1 (video 4 min.)
Volkomen concurrentie deel 2 (video 13 min.)
Volkomen concurrentie op lange termijn (video 10 min.)
Volkomen concurrentie: het tekenen van TK, TO, TCK, TW (video 7 min.)
Maximale winst (video 8 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 1


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)