LWEO

hoofdstuk 4

hoofdstuk 4

Thomas Piketty: De ongelijkheid neemt toe

De Fransman Thomas Piketty schreef enkele jaren geleden een boek ‘Kapitaal in de 21e eeuw’. Kapitaal is bij hem gelijk aan vermogen. Hij zegt dat de ongelijkheid in inkomen en vermogen in de 20e eeuw aanvankelijk is afgenomen, maar de laatste decennia weer is toegenomen en dat de ongelijkheid verder zal toenemen.

Door de groei van het kapitaal is het inkomen uit kapitaal (rente, winst, huur, pacht) ook relatief toegenomen ten opzichte van het inkomen uit arbeid. Hij laat dit zien met de eenvoudige vergelijking:
α = r × β, waarbij:
α = kapitaalinkomensquote (kapitaalinkomen als % van het nationaal inkomen)
r = rendement van kapitaal
β = kapitaal/nationaal inkomen × 100%
De kapitaalinkomensquote hangt af van de waarde van het kapitaal ten opzichte van het nationaal inkomen en van het rendement.

In de 20e eeuw was het rendement op kapitaal relatief laag en de economische groei relatief hoog. Kapitaalvorming was moeilijker. Kapitaal groeide relatief langzaam, terwijl de welvaart sterk toenam door een sterke stijging van de arbeidsproductiviteit. De 20e eeuw was een tijd waarin arbeid relatief veel opleverde en kapitaal weinig. Met de daling van de productiviteit en lagere groei van het nationaal inkomen en weer een hoger rendement op kapitaal neemt de rol van kapitaal toe.

Met de toenemende rol van kapitaal en kapitaalinkomen zal de ongelijkheid ook toenemen, volgens Piketty. Kapitaalbezitters zijn immers relatief welgesteld. Ook signaleert hij dat binnen de werkende klasse de ongelijkheid toeneemt. Door flexibilisering van de arbeidsmarkt verdient de top meer en de onderkant relatief minder. Door de grotere rol van kapitaal zullen inkomens- en vermogensongelijkheid toenemen, aldus Piketty.

links
Waarom is het bruto binnenlands product gelijk aan het bruto binnenlands inkomen (video 8 min.)
Toegevoegde waarde en nationaal product en nationaal inkomen (video 8 min.)
De categoriale inkomensverdeling (video 9 min.)
Geluk belangrijker dan groeicijfers (video 3 min.)
De toegevoegde waarde (video 6 min.)
Armoede in Nederland (video 15 min.)

begrippenlijst