LWEO

hoofdstuk 4

hoofdstuk 4

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Arbeidsmarktflexibiliteit betekent dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt snel op elkaar reageren: werklozen stromen makkelijk door naar een baan en vacatures blijven niet lang onvervuld.

Een flexibele arbeidsmarkt heeft ook nadelen: omdat werkgevers en werknemers van elkaar weten dat hun relatie morgen afgelopen kan zijn, zullen zij niet snel in elkaar investeren. In een niet flexibele arbeidsmarkt zitten werkgevers en werknemers meer aan elkaar vast. Dit kan leiden tot meer betrokkenheid. Dit verhoogt de productiviteit.

In Nederland is er een tweedeling op de arbeidsmarkt: er is een grote groep mensen met een vast contract met pensioenaanspraken en sociale verzekeringen en daaromheen de ‘flexibele schil’, met weinig inkomenszekerheid, weinig ontslagbescherming en geen automatisch recht op pensioen of WIA en WW. Dit kunnen zij zelf bijverzekeren. Om de flexwerkers meer zekerheid te geven heeft de overheid wetgeving gemaakt waarin de rechtspositie van werknemers is versterkt, o.a. door ze meer toegang tot sociale regelingen te geven.

links
Versterken positie flexwerkers (www.rijksoverheid.nl)
De voor- en nadelen van een nulurencontract (video 4 min.)
Ton Wilthagen over de arbeidsmarkt (video 5 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 4

hoogconjunctuur
Een situatie waarin de economie sterker groeit dan gemiddeld.
laagconjunctuur
Een situatie waarin de economie minder sterk groeit dan gemiddeld of zelfs stagneert.
arbeidsmarktflexibiliteit
Is de snelheid waarmee vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zich aan elkaar aanpassen.
vacature
Openstaande vraag naar arbeid.
ontslagrecht
Het geheel van regels omtrent het ontslag van een werknemer.
vaste baan
Is gelijk aan een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.
flexibele schil van de arbeidsmarkt
Bestaat uit zzp’ers, uitzendkrachten, freelancers, werknemers met een tijdelijk contract en oproepkrachten.
marktfalen
De marktwerking faalt, dat wil zeggen dat de markt geen optimale oplossing tot stand kan brengen.
asymmetrische informatie
De ene partij beschikt over meer informatie dan de andere partij.
berovingsprobleem
Bij een samenwerkingsverband investeert de ene partij meer in de samenwerking dan de andere partij, waardoor de machtsverhouding verandert. passende arbeid
Arbeid die gelet op opleiding en ervaring, in redelijkheid van de arbeidsongeschikte ondernemer kan worden verlangd.
reïntegratieverplichting
De werkgever heeft de verplichting om de werknemer te begeleiden naar een nieuwe baan.