LWEO

leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden LWEO B.V.  
30 mei 2013

LWEO B.V.
Wilhelminasingel 78
6221 BL Maastricht

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen LWEO B.V. en een koper tenzij LWEO B.V. schriftelijk akkoord gaat met andere voorwaarden.
Artikel 2: Overeenkomsten/bestellingen
a. Een overeenkomst/bestelling op basis van door LWEO B.V. aangeboden prijzen en voorwaarden is voor de koper bindend nadat de bestelling schriftelijk, elektronisch via internet, per e-mail, per fax of telefonisch bij LWEO B.V. is geplaatst.
b. Door inzending van een bestellijst, bestelling via internet, e-mail, fax, brief of door een telefonische bestelling wordt de koper geacht de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard.
c. LWEO B.V. behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
Artikel 3: Prijzen en verzendkosten
a. De gepubliceerde adviesprijzen zijn, indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, in euro’s en inclusief btw.
b. De gepubliceerde adviesprijzen zijn inclusief verzendkosten, met dien verstande dat leveringen dan pas franco zijn wanneer de factuurwaarde inclusief btw ten minste € 150,- per zending bedraagt. Bij een lagere factuurwaarde wordt de koper een aandeel in de verzendkosten in rekening gebracht.
c. Onvoorziene prijsverhogingen door onze leveranciers al of niet met terugwerkende kracht, alsmede wijzigingen in de omzetbelasting geven LWEO B.V. het recht naar keuze dienovereenkomstig een hogere prijs in rekening te brengen dan overeengekomen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Bij een prijsverhoging heeft ook de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden.
d. Prijsverhogingen, veroorzaakt door onvoorziene ontwikkelingen en/of wijzigingen van het lesmateriaal, zijn voorbehouden en geven LWEO B.V. het recht naar keuze dienovereenkomstig een hogere prijs in rekening te brengen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Bij een prijsverhoging heeft ook de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden.
e. De lijst met adviesprijzen geldt van 1 januari van het lopende jaar tot 1 januari van het daarop volgend jaar tenzij anders vermeld.
f. LWEO B.V. verleent boekhandelskorting op de adviesprijzen
g. Beoordelingsexemplaren van de lesbrieven en gebruikersexemplaren van de lesbrieven voor docenten worden met korting op de adviesprijs geleverd mits deze exemplaren rechtstreeks besteld worden bij LWEO B.V..
h. De verzendkosten van een retourzending zijn voor rekening van de koper.
Artikel 4: Levering
a. Levertijd wordt bij benadering opgegeven door LWEO B.V. en is niet bindend.
b. Levering van een bestelling in meerdere gedeelten is toegestaan.
c. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de koper niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
d. Koper is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat LWEO B.V. deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
e. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is LWEO B.V. gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van koper.
f. Indien LWEO B.V. gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan op de dag nadat koper deze aan LWEO B.V. ter beschikking heeft gesteld.
g. Teveel bestelde goederen kunnen niet worden geretourneerd tenzij LWEO B.V. hiervoor toestemming heeft gegeven.
Artikel 5: Overmacht
a. In geval van overmacht heeft LWEO B.V. het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat LWEO B.V. daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
b. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LWEO B.V. geen invloed kan uitoefenen, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet meer van LWEO B.V. kan worden verlangd. In elk geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terroristische actie, waterschade, oproer, watersnood, molest, brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen en werkstakingen bij LWEO B.V. , werkstakingen bij haar leveranciers en wanprestaties door leveranciers van LWEO B.V.
c. Indien door overmacht de levering meer dan 3 maanden vertraagd wordt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
d. Indien LWEO B.V. bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is LWEO B.V. gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
a. De door LWEO B.V. geleverde goederen blijven het volledig eigendom van LWEO B.V., totdat zij door of namens de koper geheel zijn betaald. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, kunnen de geleverde goederen, altijd door LWEO B.V. worden teruggenomen, terwijl de koper verplicht is deze goederen direct franco aan LWEO B.V. te retourneren na eerste aanmaning.
b. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
c. In het geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, daaronder begrepen niet-betaling binnen de overeengekomen termijn, aanvraag surséance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de koper, heeft LWEO B.V. het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is als haar eigendom terug te nemen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd het recht om vergoeding te verlangen voor gemaakte kosten of schade. In die gevallen is elke vordering welke LWEO B.V. heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
Artikel 7: Betaling
a. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen dient het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
b. Betaling kan niet worden opgeschort op grond van het feit dat de levering nog niet compleet is.
c. Indien de koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen na factuurdatum heeft LWEO B.V. het recht de levering van nog te leveren goederen op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
d. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. LWEO B.V. heeft dan naar keuze het recht een rente van 1% per maand over het gehele opeisbare bedrag inclusief btw in rekening te brengen. Telkens na afloop van een vol jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar opgebouwde rente, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die zij voor de inning van haar vordering maakt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
e. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 8: Leveringscondities
a. Tenzij anders is overeengekomen, geldt dat de goederen voor rekening en risico van LWEO B.V. worden afgeleverd op de overeengekomen plaats van aflevering.
b. Als tijdstip van levering geldt de datum van verzending van de goederen.
c. Afspraken over de levering worden in onderling overleg gemaakt.
Artikel 9: Verhuur
Conform de bepalingen van de Auteurswet 1912 mogen geleverde goederen niet worden verhuurd tenzij er schriftelijke toestemming wordt verleend door LWEO B.V. en er overeenstemming is bereikt over het betalen van een billijke vergoeding.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
a. Iedere aansprakelijkheid van LWEO B.V. en van het personeel en de producten van LWEO B.V. voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
b. LWEO B.V. is niet aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
c. LWEO B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van LWEO B.V.
d. Iedere aansprakelijkheid van LWEO B.V. jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan LWEO B.V. verschuldigd is.
e. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van LWEO B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
f. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van LWEO B.V. of haar ondergeschikten.
Artikel 11: Onderzoek, Reclames
a. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken en aan de hand van de factuur of paklijst te controleren of het bestelde ook is afgeleverd.
b. Binnen 30 dagen na afleveringsdatum dienen onderbouwde reclames te worden gemeld aan LWEO B.V. Indien binnen deze termijn door LWEO B.V. geen reclames zijn ontvangen, wordt LWEO B.V. geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
c. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte goederen. Indien koper gebrekkige goederen wenst te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande toestemming van LWEO B.V. op de wijze zoals door LWEO B.V. aangegeven.
d. Wordt een reclame ingewilligd, dan kan naar keuze van LWEO B.V. het geleverde voor rekening van LWEO B.V. hersteld worden of vervangen, waarbij de vervoerskosten voor rekening van LWEO B.V. komen. Reclames kunnen nooit leiden tot verdere verplichtingen voor LWEO B.V.
Artikel 12: Abonnement beveiligde website
De voorwaarden in dit artikel hebben uitsluitend betrekking op klanten die een abonnement hebben op de beveiligde website van LWEO B.V. daarnaast zijn tevens de algemene voorwaarden van toepassing.
a. Abonnementhouder
1. Een abonnementhouder is een school die in de periode dat het abonnement bestrijkt, gebruik maakt van de beveiligde website LWEO B.V.
2. Een abonnementhouder is één vestiging van een school of een school met meerdere gebouwen in een plaats (dislocatie binnen een stad).
3. Een abonnementhouder kan niet zijn een overkoepelende organisatie met meerdere scholen, al of niet verdeeld over meerdere vestigingen en plaatsen, onder zich.
4. Een abonnementhouder kan niet zijn een school met meerdere vestigingen in dezelfde plaats of in verschillende plaatsen.
b. Producten
5. Eind augustus/begin september van elk abonnementsjaar ontvangt de abonnementhouder een nieuw wachtwoord dat toegang tot het beveiligde deel van de website zal verschaffen.
6. Het wachtwoord en de daarbij behorende loginnaam worden in de regel 1 maal per jaar geleverd, maar kunnen wanneer LWEO B.V. dat noodzakelijk acht in de loop van een jaar gewijzigd worden.
c. Looptijd
7. Het abonnement geldt voor minimaal 1 jaar. Het abonnementsjaar loopt elk jaar van 1 augustus tot 1 augustus het volgende jaar.
8. Het abonnement wordt elk jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar, met uitzondering van de situaties van beëindiging, zoals bedoeld onder punt 9 en 10.
9. Opzegging van het abonnement kan op elk moment plaatsvinden doch dient uiterlijk plaats te vinden vóór 1 juli van het lopende abonnementsjaar.
10. LWEO B.V. beëindigt automatisch het abonnement wanneer abonnementhouder in de periode dat het abonnement bestrijkt ten behoeve van het economieonderwijs geen gebruik meer zal maken van door LWEO B.V. geschreven lesbrieven voor de basisvorming en/of het havo en/of vwo.
11. Indien een abonnement wordt afgesloten in de loop van het lopende abonnementsjaar is het volledige abonnementsgeld voor 1 jaar verschuldigd.
12. Een verhoging van het abonnementsgeld wordt uiterlijk 1 juni van het lopende abonnementsjaar bekend gemaakt. d. Beperkingen en aansprakelijkheid
13. Het is de abonnementhouder alleen toegestaan docenten binnen zijn/haar school toegang te verschaffen tot de website. Het is niet toegestaan derden toegang tot de website te verschaffen, zoals bijvoorbeeld leerlingen of docenten van andere scholen.
14. Het is de abonnementhouder en de docenten binnen zijn/haar school toegestaan de website ook te bezoeken vanaf een computer buiten het gebouw van de school.
15. LWEO B.V. is te allen tijde gerechtigd de toegang tot de website te blokkeren indien de abonnementhouder in strijd handelt met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
16. LWEO B.V. is gerechtigd de website tijdelijk buiten gebruik te stellen voor noodzakelijk onderhoud.
17. De abonnementhouder is verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn login-naam en wachtwoord wordt gemaakt, en voor de daaruit volgende handelingen. Als blijkt dat personen buiten de abonnementhouder en buiten de docenten binnen zijn of haar school zich toegang verschaffen tot het beveiligde deel van de website dan is LWEO B.V. gerechtigd om de toegang tot het beveiligde deel van de website met onmiddellijke ingang stop te zetten en eventuele schade en gederfde inkomsten te verhalen op de abonnementhouder.
18. Het is de abonnementhouder en de docenten binnen zijn of haar school niet toegestaan producten van het beveiligde deel van de website, zoals toetsen en vragen, buiten de school van de abonnementhouder openbaar te maken, te vermenigvuldigen en te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van LWEO B.V.
19. LWEO B.V. is niet aansprakelijk voor schade anders dan door haar schuld aangebracht aan de abonnementhouder of docenten binnen zijn of haar school als gevolg van het gebruik van de website. Hieronder wordt onder andere verstaan schade door: onbereikbaarheid van het internet, virusverspreiding, handelingen van derden, tijdelijke onbereikbaarheid van de website i.v.m. onderhoud van de website
20. De abonnementhouder of de docenten binnen zijn of haar school is/zijn aansprakelijk voor alle schade geleden door LWEO B.V. of derden, veroorzaakt door het onrechtmatig gebruik van het wachtwoord.
Artikel 13: LWEOpluspakket
De voorwaarden in dit artikel hebben uitsluitend betrekking op klanten die de LWEOpluswebsite van LWEO B.V. afnemen, daarnaast zijn tevens de algemene voorwaarden van toepassing.
1. Het LWEOpluspakket wordt voor één schooljaar beschikbaar gesteld van 1 augustus tot 1 augustus het volgende jaar.
2. Het LWEOpluspakket bestaat uit een leerlingenwebsite en een beheermodule voor docenten.
3. Het is de afnemer van het LWEOpluspakket alleen toegestaan docenten binnen zijn/haar school toegang te verschaffen tot de beheermodule van het LWEOpluspakket. Het is niet toegestaan derden toegang tot de beheermodule te verschaffen, zoals aan leerlingen of aan docenten van andere scholen.
4. Het is de afnemer alleen toegestaan leerlingen binnen zijn/haar school toegang te verschaffen tot de leerlingenwebsite van het LWEOpluspakket. Het is niet toegestaan derden toegang tot de leerlingenwebsite te verschaffen, zoals aan leerlingen of docenten van andere scholen.
5. Het is de afnemer van het LWEOpluspakket en de docenten binnen zijn/haar school toegestaan de beheermodule ook te bezoeken vanaf een computer buiten het gebouw van de school.
6. Het is de afnemer van het LWEOpluspakket, de docenten binnen zijn/haar school en de leerlingen binnen zijn/haar school toegestaan de leerlingenwebsite ook te bezoeken vanaf een computer buiten het gebouw van de school.
7. De afnemer van het LWEOpluspakket kan niet zijn een overkoepelende organisatie met meerdere scholen, al of niet verdeeld over meerdere vestigingen en plaatsen, onder zich.
8. De afnemer van het LWEOpluspakket kan niet zijn een school met meerdere vestigingen in dezelfde plaats of in verschillende plaatsen.
9. De afnemer van het LWEOpluspakket kan wel zijn een school met meerdere gebouwen in een plaats (dislocatie binnen een stad).
10. LWEO B.V. is gerechtigd de beheermodule en/of de leerlingenwebsite tijdelijk buiten gebruik te stellen voor noodzakelijk onderhoud.
11. De afnemer van het LWEOpluspakket is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar logincode en wachtwoord en is aansprakelijk voor het gebruik dat via zijn/haar aansluiting op de website wordt gemaakt. Als blijkt dat personen buiten de afnemer van het LWEOpluspakket en buiten de docenten binnen zijn/haar school en buiten de leerlingen van zijn/haar school zich toegang verschaffen tot de beheermodule of de leerlingenwebsite dan is LWEO B.V. gerechtigd om de toegang tot de beheermodule en/of de leerlingenwebsite met onmiddellijke ingang stop te zetten en eventuele schade en gederfde inkomsten te verhalen op de afnemer van het LWEOpluspakket tenzij er sprake is van niet moedwillig misbruik.
12. Bij geconstateerd misbruik of een vermoeden van misbruik stelt de afnemer van het LWEOpluspakket LWEO B.V. zo spoedig mogelijk op de hoogte zodat deze de inlogcodes kan veranderen.
13. Het is de afnemer van het LWEOpluspakket en de docenten binnen zijn/haar school en de leerlingen binnen zijn/haar school niet toegestaan de inhoud van de leerlingenwebsite buiten de school van de afnemer van het LWEOpluspakket openbaar te maken, te vermenigvuldigen en te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van LWEO B.V.
14. LWEO B.V. is niet aansprakelijk voor schade aangebracht aan de afnemer van het LWEOpluspakket of docenten binnen zijn/haar school of leerlingen binnen zijn/haar school als gevolg van het gebruik van de beheermodule en de leerlingenwebsite. Zo is LWEO B.V. niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: onbereikbaarheid van het internet, virusverspreiding en handelingen van derden
15. De afnemer van het LWEOpluspakket of de docenten binnen zijn/haar school die in strijd handelt/handelen met deze algemene voorwaarden, is/zijn aansprakelijk voor alle daaruit voor LWEO B.V. of voor derden voortvloeiende schade.
16. LWEO B.V. is te allen tijde gerechtigd de toegang tot de beheermodule en de leerlingenwebsite te blokkeren indien de afnemer van het LWEOpluspakket in strijd handelt met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
Artikel 14: Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 15: Geschillen
a. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en de uitleg of uitvoering ervan, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.
b. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of middels mediation op te lossen. De mediation zal worden geleid door een gecertificeerde NMI-mediator.
Artikel 16:
a. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 18080779.
b. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.