LWEO

conferentie 2019

Op donderdag 6 juni 2019 is de LWEO-conferentie gehouden in Hotel Vught te Vught.

Het programma:
9.30 uur ontvangst van de deelnemers
9.50 uur welkomstwoord
10.00 uur Wiemer Salverda, emeritus hoogleraar Arbeidsmarkt en Ongelijkheid aan de UvA en Fellow van de World Inequality Database, zal spreken over inkomens- en vermogensongelijkheid.
11.00 uur koffiepauze
11.20 uur Kees Vendrik, hoofdeconoom Triodos Bank, voorheen Algemene Rekenkamer en Tweede Kamerlid Groen Links, zal spreken over duurzaam bankieren.
12.20 uur Presentatie nieuwe bundel ‘Welvaart en Groei’ van de DVE
12.30 uur tijd voor sociale contacten en lunchbuffet
13.30 uur werkwinkel ronde 1
14.45 uur pauze
15.00 uur werkwinkel ronde 2
16.15 uur tijd voor sociale contacten en een drankje

In de middag is er de keuze uit de volgende werkwinkels:
Werkwinkel 1 ‘Oligopoliespel – Plaats uw leerlingen in de positie van een oligopolist’ door Gijsjan van der Linden (Damstede College Amsterdam)
In mijn workshop laat ik u deelnemen aan het oligopoliespel dat ik al vele jaren speel met diverse klassen, meestal bij de lesbrieven Marktgedrag en Markt en Overheid. Net als mijn leerlingen bepaalt u uw prijs en ervaart de kracht van concurrentie, hoe moeilijk het is om gedrag van andere deelnemers te voorspellen en de (on)mogelijkheid om kartels te sluiten. En dat op basis van een simpel en geheel transparant spel. Het spel is al te vinden op de docentensite van de LWEO. Graag geef ik u voorbeelden van hoe u dit spel kunt spelen en bespreek ik met u hoe dit spel het meest effectief in te zetten is in uw lessen.
Werkwinkel 2 ‘Veilige haven voor giraal geld’ door Edgar Wortmann (Stichting Ons Geld)
De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid adviseert de regering om een veilige haven te creëren voor giraal geld. Wat wordt bedoeld met ‘veilige haven’? En wat zijn de gevolgen als deze wordt ingevoerd? Dit WRR-advies is een gevolg van burgerinitiatief Ons Geld, dat fundamentele vragen stelde over de inrichting van ons geldstelsel. Edgar Wortmann was nauw betrokken bij dit initiatief. Hij neemt u mee in de aanleiding ervan, het belang van het WRR-advies en de gevolgen die het voor het geldstelsel kan hebben.
Werkwinkel 3 ‘Schakelpunten havo-hbo – de rol van economie’ door Marc den Elzen (SLO)
Het vak economie vormt naast geschiedenis de kern van het profiel economie en maatschappij. Voor veel havoleerlingen is dit een populair profiel en stromen ze vaak door naar de sector economie binnen het hbo. In de sector economie is sprake van relatief veel uitval en switch bij de economische opleidingen. De vraag is of dit profiel E&M voldoende basis biedt voor het hbo. In deze workshop willen we dit vraagstuk bespreken. Het dient als mogelijke input/gedachtenvorming voor de aanpak van het schakelpunt havo-hbo nu, maar ook in kader van curriculum.nu.
Werkwinkel 4 ‘Simuleer Fisher nou eens…..’ door Twan Huijbers (Cito, Dominicus College Nijmegen) en Quincy Elvira (ILO, Montessori Lyceum Amsterdam)
Het ontwikkelen van de economische kijk staat centraal in het eindexamenprogramma economie. Sommige onderdelen leiden minder snel tot succes, zoals de verkeersvergelijking van Fisher. In deze werkwinkel tonen we een ontworpen simulatie waarbij leerlingen de Fisher vergelijking actief ervaren en dit kunnen koppelen aan macro economisch beleid. Met video beelden tonen we de opbrengsten uit de lessen. We tonen ook een tweede variant die uitstekend aansluit bij monetair beleid binnen het nieuwe macro domein I3 zodat de simulatie nog jaren toegepast kan worden.
Werkwinkel 5 ‘De Fishbowl: de leerlingen aan het woord.’ door Marga Smeets (Montessori College Nijmegen) en Grietje van Haren (Montessori College Nijmegen en DVE) met enkele leerlingen
Tijdens de werkwinkel gaan Marga en Grietje een Fishbowl doen. Zo ga je niet horen hoe de methode werkt, maar je gaat het ervaren. De Fishbowlmethode is een veelgebruikte manier om groepen mensen met elkaar in gesprek te laten gaan. Dat kan in een school een vakgroep zijn of een kernteam. Maar interessanter: je kunt een Fishbowl doen met leerlingen. Laat leerlingen aan het woord en hoor hun ervaringen en hun meningen. Deze methode wordt dan het feedbackinstrument bij onderwijsvernieuwingen of het middel om te horen hoe leerlingen denken over de invulling van hun lessen. De Fishbowl kan daarnaast ook een activerende werkvorm zijn om leerlingen in de economieles met elkaar te laten discussiëren over een actueel thema.
Werkwinkel 6 ‘Vrolijke werkwinkel Welvaart en Groei’ door Evelien Hoekman (DVE)
Het is zo ver: op deze LWEO-bijeenkomst verschijnt de zesde bundel van de vrolijke economen. In deze werkwinkel maak je direct kennis met een aantal opdrachten uit deze bundel. Op de planning staat economisch apenkooien en onderzoeken of de Nederlandse burger uitgeknepen worden. Daarnaast is er een opdrachtencarroussel om ook met de overige opdrachten kennis te maken.
Werkwinkel 7 ‘Formatief toetsen met Adapt’ door Judith Brakkee en Robbert Smeets (LWEO)
Op veel scholen wordt de manier van toetsen herzien naar minder summatief en meer formatief. Anders gezegd wordt van docenten verwacht dat zij zich meer gaan richten op het geven van feedback. In deze werkwinkel gaan we kort in op de vraag wat formatief toetsen is en wat dit van docenten vraagt. Daarna staan we uitgebreid stil bij de vraag hoe je formatief kunt toetsen met behulp van het adaptieve toetssysteem van LWEO, Adapt.
Werkwinkel 8 ‘Cryptocurrencies: what are they and how can they be used for criminal purposes’ door Hanna Deleanu (Universiteit Utrecht)
Cryptocurrencies are the hype. Headlines since 2015 include statements as: “16 y/o Bitcoin millionaires”, “drug deals and extortion on the Dark Web”, “regulators faced with a tough challenge”. During this workshop we will go behind the hypes and understand which are the main cryptocurrencies, who built them, and with what features and purpose in mind. We will then explore the ways in which they can be or are being exploited by white-dollar criminals. Finally, we will review the current and future regulations relating to cryptocurrencies in order to understand how much of the risks are factually addressed. (Voertaal werkwinkel: Engels.)